PREDSTAVITEV PODJETIJ

Predstavitev podjetja AXIS d.o.o.

AXIS  je specializirano podjetje vrhunskih strokovnjakov s področij gradbeništva in informacijske tehnologije, ki ponuja svetovalne storitve in napredna programska orodja za celovito upravljanje gradbenih investicij in gospodarjenje z javno cestno infrastrukturo.

AXIS ustvarja programska orodja in razvija storitve za prihodnost Gradbeništva 4.0. Sooblikuje in vzpostavlja standarde vodenja projektov v gradbeništvu, digitalizira in gradi edinstveno bazo podatkov za stroškovno obvladovanje projektov, skrbi za okolje učinkovitega sodelovanja na projektih, omogoča pravilno upravljanje in poenostavitev izvajanja procesov v gradbeništvu ter učinkoviti nadzor, preglednost in poročanje deležnikom na projektih

Z vključevanjem BIM v naša ključna programska orodja zagotavljamo celostno upravljanje z gradbenimi investicijami. Z uspešno integracijo sistemov, podatkov, investicijskih procesov in projektno komunikacijo vzpostavljamo skupno informacijsko okolje, ki je sistemsko in celostno integrirano v gradnjo objektov ter omogoča kontroliran dostop uporabnikov do podatkov in vsebin ter nadzorovani potek dela.

Strokovno svetovanje, učinkovite rešitve z lastnimi programskimi orodji, XPERT, XPERTopen, XPERTbcp ter edinstvena baza podatkov XBASE so namenjene javnim in zasebnim organizacijam ter posameznikom v Sloveniji, regiji in Evropi.

Naša ključna programska orodja in rešitve:

XPERT je celovita informacijska rešitev za upravljanje posameznih projektov ali portfelja gradbenih in infrastrukturnih projektov. Uporablja se pri vodenju projektov in gradbenem poslovanju v vseh fazah investicijskega procesa ter je namenjena vsem deležnikom v procesu graditve za učinkovito izvajanje projektov v načrtovanih okvirjih.

XPERTopen je samostojna prilagojena rešitev informacijskega sistema XPERT s prosto dostopno uporabo funkcionalnosti za izdelavo in izmenjavo ponudb in plačljivima vsebinama za izdelavo popisov del in dostop do prve digitalne gradbene baze znanja XBASE.

XBASE je prva in najpopolnejša digitalna baza znanja na področju gradbeništvu v Sloveniji in regiji. Združuje strokovna znanja s posameznih specializiranih področij stroškovnega inženiringa, uvaja standardizacijo in urejeno klasifikacijo njenih elementov ter vsebuje podatke o kalkulativnih in stvarnih virih, normativih in standardnih tehnologijah, ter celoten spekter parametriziranih in standardiziranih opisov del.

XPERTbcp je celovita informacijska rešitev za vodenje in upravljanje podatkov o javnih cestah in pripadajoči infrastrukturi z integriranim grafičnim pregledovalnikom za vizualizacija podatkov. Sodobna spletna rešitev s podatki v oblaku je močno upravljavsko orodje, ki ga naše stranke uporabljajo pri upravljanju 700 km avtocest in preko 10.000 km občinskih cest v R Sloveniji, ter več kot 500 km državnih cest v R Severni Makedoniji.

Predstavitev podjetja Baldinistudio SL d.o.o

Podjetje Baldinistudio SL d.o.o. je zastopnik programske opreme, namenjene gradbeniški, arhitekturni in strojni industriji. Poleg zastopništva je ena naših glavnih dejavnosti izvajanje izobraževanj in implementacija BIM načina dela v poslovanju gradbenih in arhitekturnih podjetij.

Baldinistudio SL d.o.o. usmerja in vzpodbuja razvoj kulture kakovosti, ki temelji na naslednjih dejavnostih:

 • Izboljšanje kakovosti storitve, izobraževanje, vzdrževanje in svetovanje
 • Usposabljanje in izobraževanje, namenjeno delujočim v gradbeni industriji
 • Kontinuirano spremljanje in povečevanje zadovoljstva vseh udeležencev v sistemu upravlja kakovosti (zaposleni v gospodarski skupnosti, člani akademske skupnosti)
 • Popularizacija digitalne tehnologije in BIM načina dela
 • Kontinuirano sodelovanje s strankami in strokovnimi organi
 • Obvladovanje tveganja z vzpostavitvijo sistema dejavnosti in definiranih pravic, obveznosti in notranjega nadzora
 • Ohranjanje kontinuiranega poslovnega sodelovanja z dobavitelji.

 

Naše poslanstvo je omogočiti kakovostno in celovito implementacijo BIM načina dela za vse sodelujoče v gradbenih projektih, ki bo dosežena s prodajo vodilne BIM programske opreme, obširnim izobraževanjem in neprekinjeno podporo aktivnim uporabnikom programske opreme.


Programska oprema:
   1. ALLPLAN       ARCHITECTURE - ENGINEERING - BRIDGE - BIMPLUS 
   2. BLUEBEAM REVU
   3. LUMION
   4. AX3000
   5. PLANBAR PRECAST
   6. PARABUILD STEEL

 

 

Predstavitev podjetja BEXEL Consulting

BEXEL Consulting je sodobno, visokotehnološko, inženirsko in svetovalno podjetje na področju gradenj. Že več kot desetletje razvija lastno programsko tehnologijo BEXEL Manager, ki je bila do sedaj uporabljena pri izvedbi raznovrstnih ter kompleksnih projektov po vsem svetu v skupni izmeri več kot 12 milijonov kvadratnih metrov.

BEXEL Manager je programska platforma, ki ponuja rešitve na osnovi 3D-informacijskega modeliranja (BIM) ter virtualnega načrtovanja in gradnje (VDC). Razvoj in nadgradnja obstoječih virtualnih 3D-modelov omogoča dostop do številnih natančnih informacij o projektu, izdelavo naprednih in kompleksnih analiz skupaj z atraktivnimi vizualizacijami ter predstavitvami za različne vrste gradbenih projektov že v začetnih fazah projekta kakor tudi tekom celotnega življenjskega cikla. S široko paleto storitev, ki so prilagojene posameznemu naročniku in napredno tehnologijo, ponuja vsem udeležencem podporo za sprejemanje optimalnih odločitev v vseh fazah razvoja projekta.  

Optimalne rešitve za upravljanje s podatki ter napredne kontrole kot je detekcija kolizij omogočajo popolno upravljanje procesa projektiranja in preprečujejo pojav napak na samem gradbišču. Programski modul za napreden proračun količin in pripravo razpisne dokumentacije prav tako dodatno prispeva k natančnosti, zmanjšanju napak in nejasnosti že v razpisni fazi projekta ter na ta način zmanjšuje tveganje.

Edinstvena BEXEL Manager orodja za 4D/5D-analize olajšujejo planiranje gradnje s kompleksnim terminskim planom, samodejnim spreminjanjem in vizualizacijo le-tega. V kombinaciji s programskim modulom za popise del, predizmere in predračune je omogočeno natančno načrtovanje količin in stroškov, kot tudi precizno spremljanje napredka gradnje, izvedenih količin in analiz planirano-narejeno.

BEXEL Manager FM 6D-platforma za potrebe vzdrževanja objektov povezuje BIM-model izvedenega stanja s potrebnimi atributi in dokumenti ter predstavlja učinkovito podporo načrtovanju upravljanja v fazi projektiranja, kot tudi upravljanju in vzdrževanju objektov po dokončani gradnji.

BEXEL Infrastructor je najnovejše BEXEL-ovo orodje posebej izdelano za parametrično projektiranje infrastrukturnih projektov predvsem predorov ter samodejno generiranje BIM-modelov. 

 

Predstavitev podjetja BPI d.o.o

Družba BPI d.o.o. je ena izmed najpomembnejših projektantskih organizacij za projektiranje objektov inženirskih gradenj v Republiki Sloveniji. Njena osnovna dejavnost je projektiranje cest vseh kategorij, od lokalnih in krajevnih cest do avtocestin vseh drugih prometnih površin. V obliki inženiring storitev pa ob sodelovanju drugih renomiranih projektantskih družb izvaja tudi projektiranje vseh tistih gradbenih, komunalnih in energetskih infrastrukturnih objektov, ki se običajno nahajajo v ali ob cestnemu telesu kot so: vodovod, kanalizacija, elektroenergetski objekti, plinovod, vročevod, telekomunikacijski vodi, javna razsvetljava, semaforizacija, premostitveni objekti (mostovi, viadukti, podvozi, nadvozi, galerije, predori), regulacije vodotokov in vodnogospodarski objekti, protihrupni ukrepi in zasaditev cestnega telesa in njegovega najožjega območja.

Družba sama ali v obliki inženiring storitev izvaja tudi vsa geodetska dela iz področja inženirske geodezije, geološko-geomehanske preiskave in vse vrste raznih študij in raziskovalnih nalog, ki so v kakršnikoli povezavi s projektiranjem in načrtovanjem cest.

Predstavitev CGS Labs d.o.o.

CGS Labs je inovativno podjetje z več kot 25-letnimi izkušnjami pri razvoju lastnih programskih rešitev s področja prometne infrastrukture in okolja. Digitalizacija naravnega in grajenega okolja je tudi nas popeljala v BIM tehnologije, internet stvari in računalništvo v oblakih, zato so naše rešitve za načrtovanje, gradnjo, upravljanje in vzdrževanje gradbenih objektov novodobne in učinkovite.

Naši okoljski informacijski sistemi so pripravljeni na velike količine podatkov 'Big Data' in uporabo na pametnih cestah, v pametnih mestih in pri pametni ter zeleni infrastrukturi. Za temi visoko tehnološkimi rešitvami stoji ekipa CGS Labs, ki uživa v svojem delu in izzivih in se veseli svoje izkušnje podeliti z vami.

 

Povezava na spletno stran: www.cgs-labs.com

Razvoj celostnih programskih rešitev za načrtovanje objektov nizkih gradenj:

 • Plateia – celostna rešitev za 3D načrtovanje cest s podporo BIM
 • Ferrovia - celostna rešitev za načrtovanje železnic s podporo BIM
 • Aquaterra - 3D rešitev za načrtovanje regulacij vodotokov s podporo BIM
 • Autopath - izračun zavijalnih krivulj vozil in analize prevoznosti
 • Autosign - prometni znaki in talne označbe
 • Electra - načrtovanje nizkonapetostnih električnih vodov

CGS Labs d.o.o. ima status razvojnega partnerja za Autodesk in BricsCAD.

Zastopstva za številne svetovno znane ponudnike CAD programske opreme

 • BricsCAD
 • StudioARS (Rešitve za načrtovanje kanalizacijskih in vodovodnih sistemov)
 • MIKE by DHI (Programska orodja za simulacijo dogodkov v vodarstvu in hidrotehniki)
 • Viewpoint (BIM upravljanje projektov in projektne dokumentacije)

Prostorske in okoljske informacijske tehnologije

Dejavni smo na področju prostorskih in okoljskih informacijskih tehnologij, kjer uspešno združujemo interdisciplinarno znanje s področja informatike, strojništva, arhitekture, gradbeništva in naravoslovnih ved. Razvijamo inteligentne informacijske sisteme, ki služijo vzdrževanju prometne infrastrukture, urejanju prometa, v energetiki in telekomunikacijah, zaščiti in reševanju ob naravnih nesrečah, za hidrološko opozarjanje, dejavnostim v kmetijstvu, gozdarstvu, turizmu idr.mi.

Certifikati kakovosti in odličnosti

 • »Excellent SME Slovenia«.
 • SQ / Slovenska kakovost

 

Predstavitev podjetja DRI upravljanje investicij, d.o.o.

DRI upravljanje investicij d.o.o. je največje inženirsko in svetovalno podjetje v Sloveniji. Ekspertna znanja, bogate izkušnje ter pridobljeno zaupanje javnih in zasebnih naročnikov so temelji, na katerih se je družba utrdila kot zanesljiv partner pri uresničevanju investicij na področju železniške, cestne, komunalne in vodne infrastrukture, stavb ter prometa. DRI na enem mestu združuje tehnična, ekonomska in druga ekspertna znanja, nepogrešljiva pri vodenju najzahtevnejših infrastrukturnih projektov.

Širok spekter dejavnosti družbi omogoča organiziranje in vodenje investicij v vseh fazah investicijskega procesa – od načrtovanja, projektiranja in gradnje do vzdrževanja in upravljanja.

 

 

Predstavitev podjetja Lineal d.o.o

Podjetje Lineal je bilo ustanovljeno leta 1990. V skoraj 30 letih delovanja smo postali vodilno podjetje na področju inženirskih storitev za infrastrukturo v državi. V tem obdobju smo sodelovali pri skoraj vseh pomembnejših infrastrukturnih projektih na področju Slovenje. Naša vizija je postati vodilno podjetje v regiji, zato svojo dejavnost širimo na področje Hrvaške, BiH, Avstrije in tudi Nemčije.

Danes je v podjetju je zaposlenih 60 strokovnjakov. Skrbimo za delovno okolje, ki zaposlene spodbuja k razmišljanju, ustvarjalnosti, sodelovanju in pripadnosti, hkrati pa jim zagotavlja pridobivanje znanj in izkušenj ter dolgoročno in zanesljivo zaposlitev.

Inženirske izzive v infrastrukturi rešujemo s pomočjo najnaprednejše tehnologije, v katero vlagamo že od ustanovitve podjetja. Pri delu uporabljamo vrhunsko programsko opremo, katera nam lajša iskanje optimalnih rešitev.

Za doseganje naših ciljev je pomembno sodelovanje s poslovnimi partnerji in naročniki. Z njimi gradimo odnose, ki temeljijo na poštenosti, iskrenosti in zaupanju. S svojo strokovnostjo jih želimo navdušiti in pritegniti k sodelovanju.

Področja storitev:

 • Ceste in železnice
 • Hidrotehnika, komunalna infrastruktura in konstrukcije
 • Promet
 • Elektrotehnika
 • BIM

 
 

Predstavitev podjetja Pilon d.o.o

#ARCHICAD je BIM

Program ARCHICAD že več kot 30 let postavlja standarde za računalniško podprto arhitekturno načrtovanje. Program ne omejuje vaše ustvarjalnosti, pri tem pa omogoča največjo produktivnost pri izdelavi dokumentacije. Močno zavedanje potreb po trajnostni gradnji je vodilo do integracije orodja za oceno energijskih potreb zgradb že v idejni fazi. Nudi edinstvene možnosti simulacij vpliva arhitekturne zasnove na energetski in ogljični odtis in možnost uporabe raznovrstnih predstavitev za komunikacijo z investitorjem ali izvajalci na gradbišču. Vključena rešitev BIMcloud omogoča sodelovanje neomejenega števila udeležencev na poljubno velikem BIM projektu v realnem času in postavlja nove standarde v BIM procesu. Te in mnogo drugih funkcionalnosti programa ARCHICAD so prepoznali tudi večkrat nagrajeni uporabniki pri nas in v tujini, ki so ga že osmo leto zapored izbrali kot najboljši BIM program. Pokličite nas ali pošljite mail za brezplačno predstavitev in osebno preverite, zakaj lahko prehod na BIM poveča vašo produktivnost in konkurenčnost.

 
 

Predstavitev podjetja Savaprojekt d.d

Podjetje Savaprojekt d.d. je bilo ustanovljeno 17. maja leta 1975. Za seboj imamo tako več kot 43 let izkušenj. Trenutno zaposlujemo skoraj 60 ljudi, strokovnjakov, ki delujejo na različnih področjih. Podjetje s svojim lastnim kadrom pokriva praktično vsa področja ter opravlja vse potrebne storitve in aktivnosti, ki so potrebne v investicijskem procesu. V podjetju z našimi inženirji in ostalimi strokovnjaki tako pokrivamo področje urbanizma ter pripravo vseh vrst urbanistične dokumentacije, izdelujemo poročila o vplivih na okolje ter vodenje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja, pridobivamo zemljišča in urejamo služnostne pravice, izdelujemo vso potrebno projektno dokumentacije z vsemi potrebnimi elementi in z vsemi potrebnimi načrti strokovnih področij arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, prometnega inženirstva in krajinske arhitekture, pripravljamo razpisno dokumentacijo za izbor izvajalca, izvajamo natančno finančno in strokovno analizo ponudb potencialnih izvajalcev, pomagamo investitorju pri izboru izvajalca in pripravimo predlog gradbene pogodbe. V fazi izvajanja GOI del ponujamo tudi izvajanje strokovnega ter naravovarstvenega nadzora, izvedemo organizacijo gradbišča, uvedemo izvajalca v delo, nadzorujemo kvaliteto izvedbe in vgrajenih materialov, nadzorujemo terminski potek gradnje in porabo finančnih sredstev, sodelujemo pri končnem obračunu z izvajalcem del vse do primopredaje objekta. V zaključni fazi pa pripravimo tudi projektno dokumentacijo izvedenih del, navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta ter sodelujemo pri vpisu objekta v uradne evidence, izvajamo tudi vse potrebne aktivnosti za pridobitev uporabnega dovoljenja. 

 

Predstavitev BIM@ZAG

ZAG je vodilni inštitut na področju gradbeništva v Sloveniji. Znanstveno-raziskovalna dejavnost ZAG je vsebinsko in strateško  najpomembnejši segment našega delovanja. Raziskovalno-preskuševalni sektor ZAG je organizacijsko razdeljen na 4 oddelke: Oddelek za materiale, Oddelek za gradbeno fiziko, Oddelek za konstrukcije in Oddelek za geotehniko in prometnice, ki jih sestavlja večje ali manjše število laboratorijev in odsekov. V zadnjih desetih letih smo sodelovali v več kot 50 evropskih projektih (4th - 7th FP H2020, LIFE, Interreg itd.) s številnimi domačimi in tujimi partnerji iz industrije in raziskovalnih inštitucij. Ker BIM in širšo temo digitalizacije ZAG prepoznava kot ključno, strateško vsebino prihodnosti, je oblikoval horizontalno povezovalno skupino, ki jo vodi dr. Katja Malovrh Rebec.

PREDSTAVITEV FIZIČNIH OSEB

Predstavitev člana: Egon Likar

Sem Egon Likar ustanovitelj in solastnik podjetja PARS d.o.o. Idrija – Podjetje za geodezijo in prostorsko informatiko http://www.pars.si/sl/, ki je bilo ustanovljeno leta 1990. V prvih letih smo se v podjetju pretežno ukvarjali z zemljiškim katastrom, inženirsko geodezijo in ostalimi geodetskimi storitvami. Od leta 2013 se poleg klasičnih geodetskih del posvečamo predvsem 3D brezkontaktnemu zajemu (skeniranje in fotogrametrija ) prostora in grajenih objektov. Delujemo na območju celotne R Slovenije in širše v regiji. Stalno spremljamo tehnološki razvoj opreme, izobraževanju naših zaposlenih pa posvečamo veliko pozornost.

V začetku leta 2015, smo za namene brezkontaktnega zajema podatkov prostora, našo opremo dopolnili z brezpilotnim zrakoplovom tipa AIBOT X6V2 in vso programsko opremo za obdelavo 3D oblakov točk visoke ločljivosti, tako za manjša kakor tudi večja območja. V podjetju imamo trije piloti licenco za letenje z brezpilotnim zrakoplovom s strani Agencije za civilni letalski promet RS, podjetje pa pridobljeno Potrdilo za izvajanje letalskih dejavnosti.

Cilji podjetja so:

 • usmerjenost v visoko tehnološke produkte 3D modelov prostora, objektov, tako zunanjosti  -terena, kot notranjih prostorov
 • seznanjanje naročnikov o možnostih uporabe 3D modelov prostora in povezovanje geodetske stroke z ostalimi uporabniki naših storitev ( gradbeniki, arhitekti, urbanisti, … )
 • spremljanje in nadzor gradenj in s tem vezana dokumentacija v času izvajanja gradbenih del
 • zajem podatkov za izvedbo sanacijskih del na težko dostopnih mestih v času življenjske dobe objektov
 • vodilo nam je ekonomska upravičenost, varnost pri delu z minimalnim tveganjem za človeka, čim manjšim vplivom posegov v prostor in nadomeščanje »starih metod« z novimi tehnologijami
 • svoje produkte smo pripravljeni ponuditi tudi izven R Slovenije kot samostojne izdelke ali v sodelovanju z drugimi ponudniki

Moj cilj pa je uspešno voditi podjetje v novih časih in postati eden izmed vodilnih partnerjev v podpori projektantom v brezkontaktnem zajemu prostora v R Sloveniji in širše.

 

 

November 2020

 • P
 • T
 • S
 • Č
 • P
 • S
 • N
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3

  siBIM 2020 conference Online
    BIM: Structured Data are New Gold.   6th Professional Conference DigiPLACE Regional Conference 3rd and 4th November 2020  |  Online International event We invite you to the annual siBIM conference, which will be held under the title "BIM: ...

  Konferenca siBIM 2020 virtualno
              UREJENI PODATKI SO NOVO ZLATO 6. strokovna konferenca siBIM 2020 DigiPLACE Regional Conference 3. in 4. november 2020  |  Online mednarodni dogodek Letna konferenco siBIM je potekala pod naslovom »BIM: urejeni podatki so novo ...

 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •